KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

Regulamin

 

Regulamin e-sklepu lustrolandia.pl

 

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.lustrolandia.pl, warunki sprzedaży oferowanych przez Sprzedawcę towarów oraz zakres odpowiedzialności z nią związanej. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu celem zapewnienia możliwości zapoznania się z jego treścią.

Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i odbywa się wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych.

Postanowienia Regulaminu stosuje się z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.§ 1.  Postanowienia ogólne


•    Serwis działający pod adresem www.lustrolandia.pl, prowadzony jest przez firmę handlowo-usługową Krystian Filas z siedzibą w Rabce-Zdrój, ul. Nowy Świat 16/6, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej rejestru przedsiębiorców, NIP 7352598158, REGON 122759644, zwaną dalej Sprzedawcą.

•    Kontakt z Serwisem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:sklep@lustrolandia.pl; telefonicznie pod numerem: 888 356 398; pisemnie na adres: FHU Krystian Filas, ul. Nowy Świat 16/6, 34-700 Rabka-Zdrój.

•    Wyrażenia oznaczają:


•   Serwis - prowadzony przez FHU Krystian Filas serwis internetowy działający pod adresem: www.lustrolandiapl, oferujący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet;
•   Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
•   Czas Realizacji Zamówienia – czas potrzebny na potwierdzenie przez Sprzedawcę dostępności towaru, skompletowanie zamówienia, przygotowanie przesyłki z towarem i przekazanie jej przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy;
•    Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;
•    Kupujący- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu swojego Konta;
•   Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
•    Konto – baza utworzona poprzez zrealizowanie przez Użytkownika zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej w Serwisie zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji składanych zamówień. Podając dane Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

•   Kontent – pliki, dokumenty, wypowiedzi i inne treści, w szczególności prace przeznaczone do oprawy, w tym stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), zamieszczone przez Użytkowników na serwerze Sprzedawcy.


§ 2.  Zasady korzystania z Serwisu

 

•    Zakres funkcjonalności udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu, jak też warunki i zasady korzystania z poszczególnych funkcjonalności są określane każdorazowo przez Sprzedawcę.

•    Użytkownik zapewnia we własnym zakresie techniczne warunki konieczne dla korzystania z Serwisu, jak też pokrywa wszelkie koszty związane z korzystaniem z Serwisu.

•    Użytkownik może przeglądać udostępnioną zawartość Serwisu oraz korzystać z udostępnionych funkcjonalności. Dokonując zamówienia użytkownik nie ma obowiązku zarejestrowania konta w e-sklepie www.lustrolandia.pl.

•    Korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem odbywa się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu email przypisanego do Konta w ramach zautomatyzowanej procedury rejestracji.

•    Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania innym osobom danych niezbędnych do korzystania z Konta (w szczególności loginu i hasła Użytkownika), jak też do nieprzenoszenia, bez zgody Sprzedawcy, jakichkolwiek praw przysługujących Użytkownikowi, a wynikających z rejestracji w Serwisie na osoby trzecie.

•    Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Kontentu oraz, że jest uprawniony i uzyskał wszelkie wymagane zgody i zezwolenia konieczne do udzielenia innym Użytkownikom lub Sprzedawcy licencji na korzystanie z Kontentu w zakresie określonym Regulaminem.

•    Z chwilą zamieszczenia Kontentu na serwerze, Użytkownik udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i bezwarunkowej licencji, na czas nieoznaczony, na korzystanie przez Sprzedawcę z zamieszczonego Kontentu, a w szczególności z zamieszczonych przez Użytkownika utworów, jak też opracowań tych utworów, w związku ze sprzedażą towarów, w szczególności w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem.

•    Sprzedawca nie gwarantuje Użytkownikom nieprzerwanego dostępu do Serwisu lub Kontentu.§ 3. Obowiązki Użytkownika


•    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz zgodnie z przeznaczeniem Serwisu oraz w zakresie udostępnionych funkcjonalności. Użytkownikom zakazuje się w szczególności:

•    korzystania z Serwisu z naruszeniem prawa, w tym z naruszeniem praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych w tym prawa do wizerunku), naruszeniem dobrych obyczajów, ustalonych zwyczajów lub niniejszego Regulaminu;

•    działań utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z niego przez Użytkowników zgodnie z przeznaczeniem;

•    innych działań uznanych przez Sprzedawcę lub innych Użytkowników za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

•    Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów spowoduje natychmiastowe zablokowanie dostępu do konta Użytkownika, a zależnie od stopnia i charakteru naruszenia, może także prowadzić do pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

•    Użytkownicy zobowiązani są do zgłaszania Sprzedawcy każdego zauważonego przypadku naruszenia przez innego Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, jak też każdego zauważonego przypadku bezprawnego działania w toku korzystania z Serwisu przez innego Użytkownika lub przez osobę trzecią.

•    Wszelkie informacje o naruszeniu przepisów prawa, warunków niniejszego Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego przez Użytkowników lub osoby trzecie, jak również wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu powinny być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sklep@lustrolandia.pl.
 


§ 4.  Przyjmowanie zamówień


•    Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o oferowanych towarach i usługach Sprzedawca zamieszcza na stronie www.lustrolandia.pl.

•    Zamówienia od Kupującego przyjmowane są za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta.

•    Informacje o towarach zamieszane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

•    Składając zamówienie Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług. W wyniku złożonego zamówienia, Sprzedający przesyła do Kupującego specyfikację dokonanego zamówienia, zawierającą istotne postanowienia umowy. Specyfikacja nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

•    Oświadczenie o przyjęciu oferty, w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, wysłane zostanie na adres poczty elektronicznej Kupującego po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę dostępności  zamówionych towarów.

•    Zamówienia składane są przez Kupującego, za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu funkcjonalności udostępnionych w ramach Konta. Korespondencja dotycząca zamówienia odbywa się w formie elektronicznej pod adresem sklep@lustrolandia.pl, z wykorzystaniem adresu email podanego przez Użytkownika w ramach zautomatyzowanej procedury rejestracji.

•    W ramach procedury składania zamówienia Kupujący dokonuje:

•    wyboru zamawianych towarów lub usług,

•    wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Serwisie

•    określenia adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura,

•    wyboru sposoby płatności spośród dostępnych w Serwisie.§5 Ceny towarów i płatność


•    Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy:

•    podawane są w złotych polskich (PLN),

•    zawierają podatek VAT,

•    nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

•    Ostateczna należność ustalana jest w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, na podstawie cen jednostkowych z zastrzeżeniem wszystkich parametrów zamawianego towaru oraz z uwzględnieniem podatku VAT, oraz przekazywana Kupującemu w specyfikacji zamówienia.

•    Do ceny zamówionego towaru doliczana jest opłata za dostawę.

•    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

•    płatność przy odbiorze

•    płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku Inteligo nr 50 1020 5558 1111 1604 7460 0003

•    za pośrednictwem systemów płatności przelewy24.§6 Realizacja zamówienia


•    Sprzedawca realizuje złożone zamówienia w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 16:00, według kolejności zgłoszeń.

•    Szacowany Czas Realizacji Zamówienia podawany jest każdorazowo w trakcie procedury składania zamówienia. Czas Realizacji Zamówienia może ulec zmianie. Do Czasu Realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależny jest od sposobu dostawy, wybranego przez Kupującego.

•    Sprzedawca wysyła zamówienia wyłącznie na terytorium Polski. Możiwa jest wysyłka za granicę tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym bądź e-mailowym.

•    Zamówienie dostarczane jest, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub poprzez bezpłatny odbiór osobisty możliwy pod adresem: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Nowy Świat 16/6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

•    Towar wysłany zostanie Kupującemu w terminie do 40 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z momentem wykonania świadczenia na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością zakupionego towaru.

•    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności zamówionego towaru. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupujący zostanie zawiadomiony o tym fakcie w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail. W przypadku zapłaty przez Kupującego za zamówienie, Sprzedawca zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z procedurą opisaną w §9 Regulaminu.

•    W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Kupujący zostanie zawiadomiony o stanie zamówienia w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail. W terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia Kupujący uprawniony jest do podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia w postaci:

•    zlecenia częściowej realizacji zamówienia, tj. zrealizowania zamówienia wyłącznie w zakresie dostępnych towarów;

•    anulowania całości zamówienia;

•    W razie niezgłoszenia Sprzedawcy decyzji, o której mowa w pkt 6.10 powyżej, lub zgłoszenia jej po upływnie wyznaczonego terminu, zamówienie zostanie anulowane.

•    W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca anuluje złożone zamówienie, o czym Kupujący zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych.

 


§7 Reklamacje


•    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem: sklep@lustrolandia.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

•    Sprzedawca nie udziela gwarancji na zamówione towary. Towary mogą być jednak objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

•    Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

•    Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

•    Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

•    Reklamacje mogą być składane przez Kupującego mailowo na adres : sklep@lustrolandia.pllub pisemnie na adres FHU Krystian Filas, ul. Nowy Świat 16/6, 34-700 Rabka-Zdrój. Składając reklamację kupujący zobowiązany jest udowodnić nabycie towaru.

•    Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy: FHU Krystian Filas, ul. Nowy Świat 16/6, 34-700 Rabka-Zdrój. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

•    Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji lub daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru wraz z kosztami związanymi z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna).

 


§8 Prawo odstąpienia od umowy

 

 

•    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zawierającego stosowne pouczenies i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie pocztą na adres: FHU Krystian Filas, ul. Nowy Świat 16/6, 34-700 Rabka-Zdrój lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonać zwrotu towaru Sprzedawcy.

•    Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

•    Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

•    w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

•    w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

•    w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

•    Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar oraz kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostarczenia), w terminie do 14 (czternastu) dni.

•    Zwrot należności nastąpi przy wykorzystaniu sposobu płatności wybranego przez Konsumenta do obsłużenia transakcji, chyba że Konsument wybierze inne rozwiązanie spośród dostępnych u Sprzedawcy.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu nadania towaru.

•    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy.§9 Zwrot należności Kupującemu


•    Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności.

•    Jeżeli Kupujący dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło ono z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 


§10 Odpowiedzialność stron

 

•     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Kontent, to jest za wszelkie utwory jak też jakiekolwiek inne treści lub materiały przesłane, zamieszczone na serwerze lub opublikowane przez niego lub z wykorzystaniem jego Konta. W szczególności Użytkownik jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy oraz osób trzecich, w tym tych, których prawa zostały naruszone za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich, w tym praw wyłącznych lub majątkowych do Kontentu.

•     Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Kupującego lub utratę oczekiwanych korzyści, w szczególności w wyniku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę i firmy kurierskie.

•    Sprzedawca, bez względu na podstawę prawną, w zakresie maksymalnym prawem przewidzianym, nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody, które powstały z przyczyn innych niż wyłącznie zawinione przez Sprzedawcę. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Użytkownika, jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej i nie będzie przekraczała każdorazowo mniejszej z wartości: czterokrotności kwoty złożonego zamówienia lub kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

 


§11 Dane osobowe

 

•     Sprzedawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych, w tym danych osobowych. Dane Użytkowników wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży oraz przesyłania materiałów reklamowych zgodnie z przepisami prawa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

•    Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Utworzenie Konta i podanie wymaganych danych jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

•    Zarówno podanie jakichkolwiek danych, jak i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, są dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 


§12 Postanowienia końcowe

 

•    Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a FHU Krystian Filas.

•    Towary prezentowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

•    Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

•     Użytkownik, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

•    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

•    Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie www.lustrolandia.pl. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 lutego 2016 roku do odwołania. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

•    W odniesieniu do przedsiębiorców wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.lustrolandia.pl. O zmianach Regulaminu Użytkownik będący Konsumentem zostanie powiadomiony albo w formie email albo poprzez komunikat zawierający aktualną treść Regulaminu ukazujący się przy pierwszym logowaniu na konto Użytkownika po dokonaniu zmian Regulaminu i wymagający akceptacji Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Użytkownik oraz Sprzedawca uprawnieni są do wypowiedzenia umowy. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi i zaakceptowanymi do realizacji zamówieniami.


 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl